پرسشنامه روانی کالیفرنیا ( CPI ) یک آزمون مداد ــ کاغذی خود اجرا است که از 480 عبارت تشکیل شده و ویژگیهای برون فردی شخصیتی را در 18 مقیاس مورد مطالعه قرار می دهد و قابلیت اجرا به دو صورت فردی و گروهی را دارد .
این پرسشنامه ابتدا در سال 1948 و با 15 مقیاس توسط هاریس گاف تدوین یافت . در سال 1957 مورد تجدید نظر قرار گرفت و به صورت مجموعه ای کامل و با 18 مقیاس منتشر گردید . دستورالعمل CPI در دو مرحله و در سالهای 1969 و 1975 مورد تجدید نظر قرار گرفت . در سال 1987 گاف ضمن تجدید نظر مجدد در آزمون , دو مقیاس دیگر را نیز به مجموعه قبل اضافه نموده و این پرسشنامه را به آزمون 20 مقیاسی تبدیل نمود . فرم تجدید نظر شده 1957 دارای 480 عبارت است که نیمی از پرسشهای آن از آزمونMMPI اقتباس شده است .
همانند MMPI نمرات این پرسشنامه به صورت نمره استاندارد با میانگین (50 =T ) و انحراف معیار برابر با 10 ارائه می گردد .
مبنای مقیاس بندی نمرات در این آزمون یک گروه نمونه هنجاریابی و شامل 6000 مرد و 7000 زن بوده است که گستره وسیعی را از نظر سن، سطح اجتماعی، وضعیت اقتصادی و نواحی جغرافیایی شامل گردیده است .
سئوالات به صورت دو گزینه ای صحیح و غلط است که آزمودنی با مطالعه هر عبارت ، پاسخ لازم را در پاسخنامه علامت گذاری می کند .
زمان اجرای آزمون معمولاً بین 45 دقیقه تا یک ساعت است . آزمونگر در هنگام اجرای آزمون باید زمان پاسخگویی به عبارات را یادداشت کند . اگرچه توانایی در خواندن و انگیزش به عنوان دو عامل حائز اهمیت در زمان پاسخ دهی تلقی می گردند ، لیکن پاسخ دهی در زمانی بالاتر از یک ساعت می تواند تفاسیر زیر را به دنبال داشته باشد :
 1- وجود اختلالی عمده در بعد روانی همانند افسردگی شدید و یا روان پریشی کارکردی
2- هوشبهر پایین و همراه با ضعف در خواندن
3-اختلالات مغزی
همچنین پاسخ دهی سریع آزمودنی در 20 دقیقه و یا کمتر از آن ، می تواند نشانگر عدم دقت و در نتیجه فقدان روایی ، شخصیت تکانشی و یا هر دو مورد ذکر شده باشد .
برای نمره گذاری هر مقیاس در CPI و پس از تکمیل هر پرسشنامه ، توسط آزمودنی ، کلیدهای مربوط به هر مقیاس به صورت مجزا بر روی پاسخنامه تکمیل شده قرار گرفته و تعداد عبارات مشخص شده شمارش می گردد ، سپس موارد علامت گذاری شده مربوط به هر مقیاس در پایان برگه پاسخنامه ثبت گردیده و سپس این نمرات خام به نمرات معیار شده در نیمرخ بهنجار تبدیل می گردند . برای نمره گذاری می توان از دستگاه برگه خوان و رایانه استفاده کرد .


پرسشنامه روانی کالیفرنیا به عنوان یکی از معتبرترین آزمونهای شخصیتی در جهت سنجش خصوصیات بین فردی مورد مطالعه قرار گرفته است . با عنایت به اعتبار به دست آمده و خصیصه های مورد مطالعه در 18 ویژگی قابل سنجش در این آزمون ، پرسشنامه مربوطه می تواند جهت خدمات مشاوره ای از قبیل : هدایت شغلی ، هدایت تحصیلی ، مشاوره های روانی ، ازدواج و همچنین ارزیابی استخدامی مورد استفاده قرار گیرد .
در میان انواع آزمونهای روانی و با هدف سنجش ویژگیهای شخصیتی ، بسیاری از ابزارها به سنجش ویژگیهای بالینی و مرضی می پردازند . لیکن در جهت سنجش خلق و سبکهای تعاملات اجتماعی و بین فردی ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا را می توان از حیث تعداد مقیاس و ویژگیهای مورد مطالعه به عنوان مقیاسی جامع و در خور توجه دانست .
در این خصوص براهنی ( 71 مترجم ) به نقل از مگارگی ( 1972 ) می نویسد : " پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا ( CPI ) یکی از بهترین پرسشنامه های موجود برای اندازه گیری شخصیت است که از دقت فنی قابل ملاحظه ای برخوردار است و بررسی های وسیعی به منظور بهبود آن صورت گرفته است . " اجرا و نمره گذاری پرسشنامه روانی کالیفرنیا را امری سریع و سهل قلمداد و روشهای اجرای فردی و گروهی پرسشنامه را مزیتی برای این پرسشنامه قلمداد می نماید .
توصیف مقیاس های CPI
CPI ، دارای 18 مقیاس استاندارد شده است. هر مقیاس برای شناخت یک خصیصه مهم از ابعاد روانشناسی بین فردی مناسب است و تمامی مجموعه CPI ، شناخت عمیق را از تعاملات اجتماعی و بین فردی مهیا می سازد . به صورت خاص ، هر مقیاس آنچه را که یک فرد در شرایطی خاص " خواهد گفت " و یا " انجام خواهد داد " پیش بینی می کند . این مقیاس ها که در 4 طبقه کلی دسته بندی شده اند ، عبارتند از :
الف - مقیاس های مربوط به تعادل ، سلطه گری ، اعتماد به نفس و خود بسندگی بین فردی .
1- سلطه گری - Do : حوزه توانایی رهبری را اندازه می گیرد . این مقیاس توانایی هایی مانند سیالی کلامی ، ترغیب و مجاب کردن دیگران و اینکه شخص تا چه اندازه می تواند در یک موقعیت تصدی کارها را بر عهده بگیرد شامل می شود .
2- استعداد کسب پایگاه - Cs : صفات خاص استعداد پایگاه نشانگر آن است که سرانجام شخص به پایگاه و منزلت می رسد . از جمله این صفات عبارتند از : پشتکار ، خود رهبری ، جاه طلبی و اعتماد به نفس .
3- مردم پذیری - Sy  : سوالات مقیاس به لذت بردن از تعاملات اجتماعی ، احساس برازندگی ، اعتماد به نفس در ارتباط با دیگران و علاقه به فعالیتهای عقلی و فرهنگی مربوط هستند .
4- حضور اجتماعی - Sp : به منظور اندازه گیری میزان برازندگی و ثبات ، اعتماد به نفس ، زنده دلی و خود انگیختگی در تعاملات اجتماعی . این مقیاس به ویژه میزان اعتماد به نفس و جرأت ابراز وجود شخص را اندازه می گیرد .
5- خود پذیری - Sa : به سنجش عواملی همچون احساس ارزش شخصی , پذیرش خود و استعداد برای اندیشیدن و عمل کردن مستقل طراحی شده است .
6- احساس خوب بودن - Wb : برای کمک به تشخیص نیمرخ هایی که در آنها " وانمود بد " صورت گرفته است تدوین شد .
ب - مقیاسهای مربوط به اجتماعی شدن , مسئولیت پذیری , ارزشهای بین فردی و منش .
7- مسئولیت پذیری - Re : به سنجش ویژگیهایی مانند " وظیفه شناسی , مسئولیت پذیری , قابلیت اعتماد , عمل کردن بر اساس نظم و مقررات و اعتقاد بر اینکه عقل و دلیل باید بر زندگی حاکم باشد ، می پردازد .
8- اجتماعی شدن - So  : سنجش احتمال رفتار جامعه ستیزی را داشته بعدها به عنوان شاخصی از بلوغ اجتماعی و درستکاری اجتماعی درآمد . برای اندازه گیری میزان پذیرش و جانبداری از هنجارهای اجتماعی تدوین شد .
9- خویشتنداری - Sc : هدف اندازه گیری میزان کنترل و نظارتی است که شخص بر رفتار خود دارد .
10- تحمل - To : برای اندازه گیری میزان ناشکیبایی اجتماعی در برابر پذیرا بودن ، سهل گیری و عدم داوری اشخاص درباره عقاید و نگرشهای اجتماعی شان تدوین شد .
 11- برداشت خوب - Gi : این مقیاس عمدتاً برای کشف اشخاصی که " وانمود خوب " بودن می کنند ، طراحی شده است . در عین حال نشان می دهد که فرد تا چه اندازه در دیگران برداشت مطلوب ایجاد می کند .
12- اشتراک - Cm : این مقیاس حوزه های به خوبی اجتماعی شدن ، همرنگی با جماعت ، خوش بینی ، انکار خصایص روان رنجوری و سنتی بودن رفتارها و نگرشها را منعکس می کند .
ج - مقیاس های مربوط به استعداد ، پیشرفت و کارآیی ذهنی .
13- پیشرفت از طریق همنوایی - Ac  : این مقیاس نشانگر آن است که شخص تا چه اندازه ترجیح می دهد که ملاکهای عملکرد به گونه روشن توسط یک منبع خارجی مشخص شود .
14- پیشرفت به وسیله استقلال - Ai : کسانی که در مقیاس Ai نمره های بالا می گیرند ، در زمینه هایی که مستلزم خلاقیت ، خود شکوفایی و تفکر مستقل است موفقیت بدست می آورند .
 15- کارآیی ذهنی - Ie : دارندگان نمره های بالا در این مقیاس معمولاً افرادی با کفایت و دارای تفکر روشن بوده و از قابلیتهای خود حداکثر استفاده را به عمل می آورند .
د - مقیاس های مربوط به جنبه های هوشی و رغبت .
16- استعداد روانشتاختی - Py : هدف اصلی از تدوین این مقیاس ، شناسایی اشخاصی است که نسبت به رفتار دیگران بینش دارند و نیازها و انگیزشهای درونی دیگران را بدقت درک می کنند.
17- انعطاف پذیری - Fx : این مقیاس برای سنجش میزان انعطاف پذیری ، انطباق پذیری و تغییر پذیری فرد از نظر تفکر ، رفتار و خلق طراحی شد . سایر حوزه های محتوایی مقیاس به توانایی مدارا با ابهام ، نامطمئن بودن و تکانشگری و نگرشهای بدون داوری و مدارا کننده نسبت به قوانین اخلاقی درست و نادرست مربوط است .
18- جنبه زنانگی داشتن - Fe : برای سنجش میزان گرایش آزمودنی به صفات زنانه یا مردانه از نظر روانی صرف نظر از جنس واقعی او تدوین شد . هدف اصلی کشف تعارضهای عمده در مورد هویت جنسی بود . فعلاً برای سنجش میزان موافقت افراد با اعتقادها ، ارزشها و مشاغلی که به طور سنتی زنانه یا مردانه تلقی می شوند به کار می رود .
روایی مقیاس ها :
مقیاس ها 4 گروه یا طبقه را تشکیل می دهند . ( توسط گاف )
طبقه اول : شامل مقیاس های ( Sa – Sp – Sy – Cs – Do ) می باشد که به ثبات ، سلطه گری اجتماعی و اتکای به نفس متمرکز است .
طبقه دوم : شامل مقیاس های ( Wb – Cm – Gi – Sc – To – So – Re ) می باشد که بیشتر به تصویر ذهنی-اجتماعی شخص مربوط است مانند اجتماعی شدن ، رشد یافتگی و مسئولیت پذیری.
طبقه سوم : شامل سه مقیاس (Ie – Ai – Ac  ) می باشد و متغیرهای وضعیت ذهنی شخص را می سنجد .
طبقه چهارم : شامل سه مقیاس ( Fe – Fx – Py ) می باشد و توانایی های مفهومی مانند حالتهای ذهنی و علاقه مندی را ارزیابی می کند .
روایی پرسشنامه
جهت تشخیص روایی در کل نگری CPI ، از سه مقیاس اشتراک Cm ، احساس خوب بودن  Wb ، و برداشت خوب Gi استفاده می گردد . بر این اساس ، یک شاخص مناسب را برای تشخیص پاسخهای تصادفی می توان کسب نمره پایین در مقیاس اشتراک Cm دانست .
وانمود بد را می توان از روی نمرات خیلی پایین در مقیاس احساس خوب بودن Wb و همچنین اشتراک Cm کشف نمود . نمره پایین در مقیاس برداشت خوب Gi و به ویژه در مردان اغلب با وانمود بد رابطه دارد .
برای تفسیر نمرات حاصل از اجرای پرسشنامه روانی کالیفرنیا ، می توان روشهای متفاوت را مورد استفاده قرار داد . همچنین تفسیر بالینی به کمک مجموعه این روشها و همچنین استفاده از نیمرخ ، قابلیت دریافت هر چه بیشتر از الگوی رفتاری و شخصیتی افراد را نمودار می سازد . از جمله روشهای تعبیر و تفسیر نتایج حاصل ( پس از تبدیل به نمرات معیله ) می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1- الگوهای برافراشتگی و فرو رفتگی ، به صورت مجموعه ای مورد توجه قرار گیرند . ( نمرات بالاتر از میانگین معمولاً نشان دهنده حوزه مثبت سازگاری و نمرات پایین تر از میانگین نشان دهنده احتمال بروز مشکلاتی خاص در سازگاری های اجتماعی است . )
2- الگوهای برافراشتگی ها و پستی ها ، در دسته ها و طبقات مختلف ملاحظه شوند . ( اگر بیشتر مقیاس ها و یا همه آنها در یک دسته خاص آشکارا بالاتر از ( 50 = T ) باشند در این صورت صفاتی که به وسیله آن دسته نشان داده می شوند حوزه های قوت به شمار می روند . نمره های کمتر از 50 = T حوزه های مشکل را نشان می دهند .
3- توجه نمودن به بردار ها و تعامل دو مقیاس . ( الگوهای تعامل بین دو مقیاس می توانند کمک های شایانی را جهت تشخیص و تفسیر های روانی فراهم آورند .
4- هر یک از مقیاس ها به صورت منفرد مطالعه شوند .

منابع تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه کالیفرنیا :
1- کتاب راهنمای سنجش روانی - تألیف مارنات و ترجمه حسن پاشا شریفی - انتشارات رشد 1374
2- دستورالعمل پرسشنامه روانی کالیفرنیا - انتشارات روانشناسان مشاور - کالیفرنیا - 1975

.تست شخصیتی کالیفرنیا
روی این دفترچه چیزی ننویسید و تا زمانی که از طرف آزماینده دستور داده نشده است ، عملی انجام ندهید .
راهنمایی :
این دفترچه شامل 180 سوال با گزینه های آری یا نه است. جواب شما نشان دهنده چگونگی تفکر  احساس یا عمل شما در مقابل عوامل خارجی است . به هر سؤال باید با دقت و سرعت هر چه تمام تر جواب دهید . اینک به سؤال نمونه زیر توجه کنید :
1- آیا در خانه گربه دارید ؟                                     آری                 نه
2- آیا فوتبال بازی می کنید ؟                                آری                 نه
جواب مورد نظر خود را با گذاردن علامت ضربدر ( * ) در داخل مربع های مربوط به آری یا نه مشخص کنید . مثلاً اگر در خانه گربه دارید ، در مربع سمت راست " آری " و اگر فوتبال بازی نمی کنید در مربع سمت چپ " نه " علامت ضربدر بگذارید به صورت زیر :
                                      
          1-             آری                      نه
       2-         آری                     نه
توجه :
1- جواب هر سؤال را در پاسخنامه با توجه به شماره آن سؤال مشخص کنید به گونه ای که شماره سؤال در کتابچه تست و پاسخنامه یکی باشد .
2- به همه سؤال ها جواب دهید و هیچ سؤالی را سفید نگذارید ( زیرا این شخصیت سنج ، یک پرسشنامه است ، نه تست و بنابراین نمره منفی ندارد . )

زمان لازم :
برای سنین  13 - 12              40  دقیقه
برای سنین  15 - 14              35  دقیقه


 

دستور داده نشده است ، شروع نکنید .
بخش اول  A
1- اگر کاری مشکل باشد ، آیا آن را ادامه می دهید ؟
2- آیا کاری را که شروع کرده اید ، حتما ً به اتمام می رسانید ؟
3- آیا از مخالفت افراد معمولاً رنج می برید ؟
4- آیا اغلب دوستان در بازی های دوستانه شما را فریب می دهند ؟
5- آیا برای شما مشکل است که اشتباه خودتان را بپذیرید ؟
6- آیا چیزهایی را که قرض گرفته اید غالباً پس می دهید ؟
7- آیا برای تمام کردن کار خود تا دیر وقت می مانید ؟
8- آیا احساس می کنید اغلب مردم سعی دارند به شما دستور بدهند ؟
9- آیا ملاقات و معرفی اشخاص برای شما آسان است ؟
10- آیا در طرح نقشه های اجتماعی احتیاج به کمک دارید ؟
11- آیا صحبت کردن با جنس مخالف برای شما آسان است ؟
12- آیا وقتی از کسی می رنجید متأسف می شوید ؟
13- آیا صحبت کردن با افراد مهم برای شما آسان است ؟
14- آیا به سادگی می توانید در دیگران نفوذ کنید ؟
15- آیا وقتی در کنار افراد بیگانه هستید احساس ناراحتی می کنید ؟
بخش اول  B
16- آیا وقتی کاری را به خوبی انجام دهید دیگران فکر می کنند بزرگ شده اید ؟
17- آیا فکر می کنید عده بسیاری از مردم پست و خسیس هستند ؟
18- وقتی در کلاس هستید فکر می کنید سایر شاگردان خوشحال هستند ؟
19- آیا همکلاسان به شما علاقه مند هستند ؟
20- آیا مردم خیال می کنند شما دارای عقاید عالی هستید ؟
21- آیا دوستان شما به آنچه انجام می دهید علاقه مند هستند ؟
22- آیا مردم اغلب نسبت به شما عقاید خوبی ندارند ؟
23- آیا برای شما مشکل است مردم را به مسائل خودتان علاقه مند کنید ؟
24- آیا از انجام کارهایی که احتیاج به تلاش زیاد دارد ناراحت هستید ؟
25- آیا احساس می کنید رفتار مردم نسبت به شما آن گونه نیست که باید باشد ؟
26- آیا اکثر دوستانتان شما را شجاع می دانند ؟
27- آیا اغلب از شما خواسته می شود که مهمانی ترتیب بدهید ؟
28- آیا به نظر می رسد که اغلب آشنایان شما را دوست دارند ؟
29- آیا به مهمانی هایی که در آن گروه جوانان شرکت دارند دعوت می شوید ؟
30- آیا اغلب احساس می کنید که بین دوستان محبوبیتی ندارید ؟
بخش اول  C 
31- آیا می توانید دوستانتان را خودتان انتخاب کنید ؟
32- آیا اغلب به خاطر دیگران از خواسته های خود صرف نظر می کنید ؟
33- آیا می توانید کارهایی را که دوست دارید انجام دهید ؟
34- آیا پول توجیبی به اندازه کافی می گیرید ؟
35- آیا فکر می کنید برای خطای جزئی زیاد تنبیه می شوید ؟
36- آیا معمولاً اجازه دارید به اجتماعی که گروه جوانان در آن شرکت دارند بروید ؟
37- آیا معمولاً اجازه دارید در تصمیم گرفتن به خانواده خود کمک کنید ؟
38- آیا برای کارهای جزئی ، بیش از اندازه سرزنش می شوید ؟
39- آیا افراد زیادی سعی می کنند به شما دستور دهند ؟
40- آیا خانواده شما اجازه گردش با دوستان را به شما می دهند ؟
41- آیا در بیشتر مواقع دیگران به جای شما تصمیم می گیرند ؟
42- آیا لباسهایتان را خودتان انتخاب می کنید ؟
43- آیا احساس می کنید دوستان شما بهتر از شما کارها را انجام می دهند ؟
44- آیا احساس می کنید به اندازه کافی آزادی ندارید ؟
45- آیا دوست دارید کاری را که بزرگترها نمی پسندند انجام دهید ؟
بخش اول  D 
46- آیا سازش با دانش آموزان جدید برای شما سخت است ؟
47- آیا احساس می کنید مثل دوستان خود سالم و قوی هستید ؟
48- آیا احساس می کنید هم دختران و هم پسران به شما توجه می کنند ؟
49- آیا اغلب احساس می کنید که دیگران به شما بی اعتنا هستند ؟
50- آیا مدرسه خود را مدرسه دلخواه خودتان می دانید ؟
51- آیا به اندازه کافی دوست خوب دارید ؟
52- آیا دوستان شما احساس می کنند که خانواده شما موفق تر از خانواده آنهاست ؟
53- آیا اغلب احساس می کنید که معلمان ترجیح می دهند شما در کلاس نباشید ؟
54- آیا معمولاً به جشن های مدرسه یا مهمانی های همسایه ها دعوت می شوید ؟
55- آیا دوست گرفتن برای شما مشکل است ؟
56- آیا همکلاسان شما از بودن شما در کلاس خوشحال هستند ؟
57- آیا فکر می کنید راجع به جنس مخالف اطلاعات لازم را ندارید ؟
58- آیا فکر می کنید همکلاسان دیگر در خانه وضعی بهتر از شما دارند ؟
59- آیا در مدرسه به عقاید شما اهمیت داده می شود ؟
60- آیا دوستان شما مایل هستند با آنها باشید ؟
بخش اول  E    
61- آیا برای شما صحبت کردن با همکلاسان سخت است ؟
62- آیا گاهی به علت ناتوانی از انجام کارها ناراحت می شوید ؟
63- آیا بیشتر افراد سعی دارند از اعمال شما به نفع خودشان استفاده کنند ؟
64- آیا احساس می کنید بیشتر افراد کارها را بهتر از شما انجام می دهند ؟
65- آیا اغلب مردم به احساسات شما اهمیتی نمی دهند ؟
66- آیا اغلب از شرکت در مهمانی ها و فعالیت های اجتماعی خودداری می کنید ؟
67- آیا غالباً فکر می کنید که بزرگترها شما را از شرکت در مهمانی ها و فعالیت های اجتماعی ، منع می کنند ؟
68- آیا فکر می کنید مشکلات شما از پسران و دختران دیگر بیشتر است ؟
69- آیا گاهی در بین جمع احساس تنهایی می کنید ؟
70- آیا احساس می کنید رفتار دیگران با شما آن گونه نیست که باید باشد ؟
71- آیا مشکلات شما را ناراحت و نگران می کند ؟
72- آیا گاه احساس می کنید که گفته ها و اعمال دیگران بی معناست ؟
73- آیا اغلب فکر می کنید پسران و دختران جوان از شما بهتر زندگی می کنند ؟
74- آیا مردم با حرف هایشان گاهی شما را ناراحت می کنند ؟
75- آیا اشتباهاتی کرده اید که نمی توانید آن ها را فراموش کنید ؟
بخش اول  F
76- آیا گاهی دچار عطسه های شدید می شوید ؟
77- آیا از سرماخوردگی پی در پی رنج می برید ؟
78- آیا از سردرد شکایت دارید ؟
79- آیا قبل از موقع غذا خوردن گرسنه می شوید ؟
80- آیا گاهی بدون علت ناراحتی معده پیدا می کنید ؟
81- آیا چشم هایتان اغلب درد می کند ؟
82- آیا بیشتر اوقات از مردم می خواهید حرفشان را تکرار کنند ؟
83- آیا اغلب از خواب های ترسناک ناراحت می شوید ؟
84- آیا گاهی به علت گرفتگی ناگهانی ماهیچه ها ناراحت می شوید ؟
85- آیا گاهی حرف دیگران را به علت روشن نبودن نمی فهمید ؟
86- آیا در موقع عصبانیت لکنت زبان پیدا می کنید ؟
87- آیا دیگران شما را شیطان و ناراحت می دانند ؟
88- آیا معمولاً دیر به خواب می روید ؟
89- آیا اکثراً خسته هستید ؟
90- آیا آنچه را که خوانده اید اغلب فراموش می کنید ؟
بخش دوم  A 
91- آیا انجام دادن کار ممنوع درست است ؟
92- آیا لازم است همیشه به عهد و پیمان خود وفادار باشیم ؟
93- آیا کسانی را که عقیده مخالف شما دارند مسخره می کنید ؟
94- آیا لازم است نسبت به افرادی که دوست نداریم مهربان باشیم ؟
95- آیا نسبت به افراد غیرقابل تحمل باید مؤدب باشیم ؟
96- آیا مردم باید به اخطار (( از وسط خیابان نروید )) عمل کنند ؟
97- آیا صحیح است محصلی چیزی را که پیدا می کند برای خود بردارد ؟
98- آیا درست است از دیگران به علت کمک های خیلی کم تشکر کنیم ؟
99- آیا در موقع بی پولی درست است اشیایی که واقعاً به آنها احتیاج است دزدیده شود ؟
100- آیا رفتار دانش آموزان ثروتمند از رفتار دانش آموزان فقیر بهتر است ؟
101- آیا درست است به افرادی که به شکل مسخره در مشکلات وامانده اند بخندیم ؟
102- آیا برای به دست آوردن چیزی که آسان به دست نمی آید حقه زدن درست است ؟
103- آیا درست است به افرادی که عقاید احمقانه دارند بخندیم ؟
104- آیا باید نسبت به دانش آموزان تازه وارد رفتار دوستانه داشته باشیم ؟
105- اگر خانواده اجازه رفتن به سینما و مهمانی را ندهد درست است که داد و بیداد کنیم ؟
بخش دوم  B 
106- آیا موقع عصبانیت می توانید خود را کنترل کنید ؟
107- آیا تحسین افرادی که کارهای خوب انجام می دهند برای شما مشکل است ؟
108- آیا به خاطر آوردن نام اشخاصی که ملاقات می کنید برای شما آسان است ؟
109- آیا دوست دارید در برابر جمع به نوعی بازی که بلد نیستید بپردازید ؟
110- آیا از صحبت با افراد تازه آشنا لذت می برید ؟
111- آیا به خاطر پاداش به دیگران کمک می کنید ؟
112- آیا می توانید یک مهمانی سرد را رونق دهید و گرم کنید ؟
113- آیا وقتی بازی را می بازید خودتان را در مقابل دیگران کنترل می کنید ؟
114- آیا ناراحتی دیگران غالباً شما را رنج می دهد ؟
115- آیا ترتیب دادن مهمانی و فعالیت های اجتماعی برای شما سخت است ؟
116- آیا گرفتن دوست های تازه برای شما آسان است ؟
117- آیا دوست دارید در خانه خود مهمانی داشته باشید ؟
118- آیا احساس می کنید که می خواهید صحبت افراد پرچانه را قطع کنید ؟
119- آیا می توانید کاری کنید که به همکلاس های شما در مهمانی خوش بگذرد ؟
120- آیا با دختران و پسرانی که تازه آشنا می شوید معمولاً به آسانی صحبت می کنید ؟
بخش دوم  C
121- آیا اشیایی را که مردم بدون دلیل منطقی نمی پذیرند برای خود برمی دارید ؟
122- آیا اغلب کودکان کوچکتر را برای استفاده خود به کار می گیرید ؟
123- آیا از والدین و معلمان خود وقتی با شما مهربان نباشند اطاعت می کنید ؟
124- آیا برای به دست آوردن چیزی که حق دارید گاهی به تشویق دوستان ، با همکلاسان خود نزاع می کنید ؟
125- آیا فکر می کنید دروغ گفتن بهترین راه فرار از مشکلات است ؟
126- آیا برای ثابت کردن نظرات خود اغلب نزاع می کنید ؟
127- آیا به خاطر نزاع با همکلاس های خود گاهی سرزنش می شوید ؟
128- آیا وقتی با بچه ها بازی می کنید احساس می کنید آنها خوشحال می شوند ؟
129- آیا رفتار برخی افراد چنان ظالمانه است که آزردن آنها را درست بدانید ؟
130- آیا رفتار برخی افراد با شما گاه چنان بد است که می خواهید ، هر چیزی را که جلوی دست شماست ، بشکنید ؟
131- آیا گاهی درست است کارها را به دست افراد بد بسپاریم ؟
132- آیا برخی افراد چنان بد هستند که دشنام دادن به آنها شایسته باشد ؟
133- آیا لازم است گاهی برای گرفتن حق خود عصبانی شوید ؟
134- آیا فکر می کنید برخی افراد شایسته تنبیه هستند ؟
135- آیا وقتی بتوانید با افراد بد آن گونه که شایسته آنهاست رفتار کنید خوشحال می شوید ؟
بخش دوم  D
136- آیا افراد خانواده به سبب کاری که برای آنها انجام می دهید با شما مهربان هستند ؟
137- آیا گاهی افراد خانواده را اذیت می کنید ؟
138- آیا برای ترجیح یکی از افراد خانواده به دیگران دلیل قانع کننده ای دارید ؟
139- آیا افراد خانواده شما را فردی موفق می دانند ؟
140- آیا افراد خانواده فکر می کنند شما از آنها کناره گیری می کنید ؟
141- آیا افراد خانواده فکر می کنند شما به چیزهایی بی ارزش علاقه مند هستید ؟
142- آیا گاهی احساس می کنید نباید در خانه زندگی کنید ؟
143- آیا از همنشینی با افراد خانواده در خانه لذت می برید ؟
144- آیا ترجیح می دهید دوستان خود را به سبب نامناسب بودن خانه در خارج ببینید ؟
145- آیا گاه خود را بدین سبب که رفتارتان مناسب با خانواده نیست محکوم می کنید ؟
146- آیا در خانه خوش اخلاق و بذله گو هستید ؟
147- آیا تشکر از افراد خانواده برای شما سخت است ؟
148- آیا بیشتر افراد خانواده با خواسته های شما موافقند ؟
149- آیا گاهی احساس می کنید که هیچ کس در خانه به فکر شما نیست ؟
150- آیا رفتار افراد در خانه برای شما آزار دهنده است ؟
بخش دوم  E
151- آیا فکر می کنید معلمان شما را درک می کنند ؟
152- آیا فکر می کنید مردودی شما به خاطر دشوار بودن بعضی از دروس است ؟
153- آیا دوست دارید در مدرسه با همکلاسان خود همکاری کنید ؟
154- اگر بتوانید از مدرسه فرار می کنید ؟
155- آیا فکر می کنید برخی از همکلاس ها ، شما را در ورزش ضعیف می دانند ؟
156- آیا برخی از معلمان با سخت گیری های خود تکالیف مدرسه را سخت تر می کنند ؟
157- آیا از صحبت کردن با دانش آموزان تازه وارد لذت می برید ؟
158- آیا غالباً فکر می کنید که برخی از معلملن خوب نیستند ؟
159- آیا دوستان از شما می خواهند که در بازی های مدرسه شرکت کنید ؟
160- اگر معلمان مهربان تر بودند خوشحال تر می شدید ؟
161- آیا همکلاسان شما رفتار شما را نسبت به خود می پسندند ؟
162- آیا تنها و بدون حضور همکلاسان خود احساس راحتی می کنید ؟
163- آیا معلمان دانش آموزان را تشویق به همکاری می کنند ؟
164- آیا گاهی به دلایلی از همکلاسان خود دوری می کنید ؟
165- آیا اغلب فکر می کنید برخی از معلمان نسبت به شاگردان توجه کمتری دارند ؟
بخش دوم  F
166- آیا برای دیدن دوستانی که در همسایگی شما قرار دارند به خانه آنها می روید ؟
167- آیا عادت دارید با همسایگان صحبت کنید ؟
168- آیا بیشتر همسایگان شما از قانون اطاعت نمی کنند ؟
169- آیا با دوستان همسایه خود بازی می کنید ؟
170- آیا دانش آموزان زیبای جنس مخالف در همسایگی شما زندگی می کنند ؟
171- آیا برخی همسایگان تا آن حد مهربان هستند که بتوان آنها را دوست داشت ؟
172- آیا سعی می کنید از پسران و دختران ملیت ها و نژادهای دیگر که در همسایگی شما هستند دوری کنید ؟
173- آیا اغلب به میهمانی همسایگان می روید ؟
174- آیا لازم است با افراد همه طبقات اجتماعی مهربان و خوب باشیم ؟
175- آیا از این که در گروه دختران و پسران باشید خوشحال می شوید ؟
176- آیا در همسایگی شما افرادی زندگی می کنند که دوست داشتن آنها مشکل باشد ؟
177- آیا در همسایگی شما افراد نامناسبی وجود دارند که بخواهید از آنها دوری کنید ؟
178- آیا در همسایگی شما افرادی زندگی می کنند که از برخورد با آنها خوشنود نباشید ؟
179- آیا بیشتر دختران و پسران همسایه خود را دوست دارید ؟
180- آیا برخی از همسایگان ، شما را به سبب آن که مذهبی هستید فردی عجیب می دانند ؟

 

 

تاريخ : سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٤ | ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : نادر احمدی | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.