تاثیر تمرین در مقادیر چربی خون

تمرینات استقامتی منظم به کاهش کلسترول تام خون،تری آسیل گلیسرول وغلظت هایLDL (چربی بد),وافزایش غلظت HDL (چربی خوب)منجر میشود.

HDL کلسترول یک عامل محافظتی در برابر توسعه پلاکت های آترو اسکلروزی وبیماری شریان کرونری قلب است در حالی که فراوانی LDL کلسترول شخص را مستعد  ابتلا به این عوارض می کند

در همه مطالعاتی که در آن ورزش دخالت داشته رابطه نزدیکی بین ورزش و آمادگی وچربی های خون گزارش شده است.

بطور کلی اطلاعات موجود نشان می دهد افرادی که کلسترول ،LDL (چربی بد)وتری آسیل گلیسرول بالایی داشتند بعد از تمرینات استقامتی تغییرات مطلوبی در مقادیر این  چربی ها بدست آمده.

بین آمادگی قلبی ،تنفسی(تمرینات استقامتی) وغلظت تری آسیل گلیسرول پلاسما یا سرم ناشتا رابطه معکوسی وجود دارد.اما هیچ رابطه ای بین تمرین های قدرتی سنگین با فواید بهداشتی تمرینهای استقامتی در تاثیر بر چربی های خون نشان داده نشده .

در مقایسه افراد بی تحرک با افراد تمرین کرده استقامتی به وضوح نشان داد ه اند که از میزان پالایش تر ی آسیل گلیسرول پلاسمایی بیشتر ی برخوردارند.

در دوره باز یافت پس از یک ورزش شدید طولانی مدت (دوندگان ماراتن)غلظت تری آسیل گلیسرول سرم ناشتا کاهش ومیزان پالایش تری آسیل گلیسرول افزایش می یابد.

تمرین کم شدت پاسخ چربی های خونی را به یک غذای چرب ،زمانی که تمرین چند ساعت قبل یا چند ساعت بعد از خوردن غذا انجام می شود،کاهش می یابد.

میزان تجزیه تری آسیل گلیسرول بامیزان سنتز HDL(چربی خوب)رابطه کاملا نزدیکی دارد ولذا هرگونه افزایش ظرفیت سوخت وسازی برای سوخت وساز تری آسیل گلیسرول،می تواند بیشتر بودن مقادیرHDL کلسترول(چربی خوب) در افراد تمرین کرده را توجیه کند.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید