تاثیر فعالیت های بدنی بر رشد کودکان

فعالیت بدنی،یکی از اجزای اساسی رفتارهای کودکان ونوجوانان است.پرداختن به فعالیت های بدنی ،از طرفی پیشنیازی برای توسعه عملکرد های جسمانی نظیر مهارت های حرکتی ،قدرت عضلانی ؛ظرفیت های فیزیولوژیکی تولید انرژی وبازده کاری واز طرف دیگر عامل موثر در رشد اجتماعی،روانی وعاطفی کودکان است.

فعالیت بدنی می تواند نقش بسیار مهمی در کنترل رشد ونگهداری توده خالص بدن در دوران کودکی داشته باشد.تمرین،فشارهای ضروری برای رشد افزایشی هیپرتروفیک ایجاد می کند.نیازهای متابولیک تمرین موجب سازگاری عصبی و هورمونی می شودکه رشد افزایشی،ترمیمی ونیز هیپرتروفیک اندامهایی را که از انرژی اکسیداتیو استفاده می کنند،افزایش می دهد.

تحریکات ناشی از تمرین دررشد افزایشی،هیپرتروفیک وترمیمی بسیار موثر هستند.فعالیت های بدنی در دوران کودکی عامل اساسی در تنظیم توده خالص بدن در بزرگسالی است

تاثیرفعالیت بدنی بر رشد جسمانی ،اجتماعی ،روانی وعاطفی در مطالب بعدی به تفصیل  خواهم نوشت.  

/ 0 نظر / 123 بازدید