تمرینهای ویژه رشته های ورزشی

همیشه  این سوال برای ورزشکاران  بوجود می آید که آیا کار با وزنه برای رشته هایی ورزشی دیگر مانند فوتبال،هندبال ،رزمی ودیگر رشته ها باعث کندی حرکات وعدم اجرای مناسب مهارتها  و تکنیک ها و عدم هماهنگی در اجرا می شود ؟ واگر قرار است ورزشکاری  کار با وزنه انجام دهد ،در چه سطی  وچگونه تمرینات با وزنه انجام دهد؟

در رابطه با این موضوع مهم مطالبی خدمت ورزشکاران ارائه خواهم داد.

اگر هدف ما ارتقا ءوتوسعه توانایی درتحمل فعالیت ورزشی یا حفظ سطح معینی از آمادگی بدنی برای رقابتها ومسابقات سنگین ورزشی باشد ،باید بدن را به شکلی منظم  وعلمی به فعالیت وتمرین ورزشی وادار کنیم.

در این موضوع ،مساله اصل ویژگی تمرین که یکی از مهمترین اصلی است که یک ورزشکار برای پیشرفت خود باید در برنامه تمرینی خود قرار دهد و فایده حاصل از آن در روش های تمرینی نسبت به روشهای دیگر ارزیابی کنیم.

ورزشکاران ومربیان حرفه ای صرفا روشهایی را استفاده میکنند که سودمند باشد وعملکرد ورزشی را ارتقاء ببخشد.با گسترش بررسیهای علمی انجام شده در باره   رشته های ورزشی و ورزشکاران که امروز نیز ادامه دارد،اکنون درباره اجرای مطلوب تمرین برای رسیدن به اهداف خاص رشته ها،نیاز به تمرین بیشتر یا کمتر،سازگاریهای فیزیولوژیکی وسلولی وهمچنین ایجاد حالت ورزیدگی مطالعات زیادی شده.

به علاوه می دانیم که تمرین مفهومی بسیار تخصصی است که نه تنها برای وضعیتهای خاص بلکه برای افراد خاص نیز بکار میرود. نحوه تمرین یک ورزشکار رشته وزنه برداری با یک فوتبالیست یا یک پرورش اندام تفاوت دارد.

در مطالب بعدی درباره مفاهیم روشهای تمرینی گوناگون وسازگاریهای اصلی تمرینات استقامتی درازمدت ، توان عضلانی و قدرت عضلانی وهمچنین چگونگی تمرینات با وزنه برای رشته هایی مانند فوتبال خواهم نوشت.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید